Kişisel Veri Politikamız

GİZLİLİK POLİTİKASI, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

MADDE 1 – KONU:

İşbu sözleşmenin konusu Gizlilik Kurallarımız ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile ilgili uygulamalarımızdan ibaret olup Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

C4GAME “https://c4game.net/” (PLATFORM olarak anılacaktır)  internet sitesi üzerimden hizmet vermekte olup OUTPLAY DİGİTAL YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ’ne (ŞİRKET olarak anılacaktır) aittir. Platform oyun satışı yapmakta olan e-ticaret sitelerine ait platformlarda bulunan fiyatları kıyaslayarak KULLANINICIYA (İlgili kişi) hizmet sunmaktadır. Kullanıcı, C4GAME’e ait platformu ziyaret etmekle ve yukarıda gösterilen site vasıtasıyla sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle; Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”nde belirtilen bilgilerden haberdar olduğunu, kişisel verilerin gizliliğiyle ilgili konularda aydınlatıldığını, işbu gizlilik prosedürünün ihlali durumunda hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır.

C4GAME vasıtasıyla sunulan hizmetlerden yararlanan kullanıcıdan elde edilen bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”nde belirtilen şartlara tabidir.

 

MADDE 2 – GENEL TANIM:

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

MADDE 3 – AMAÇ VE VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ:


               Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu OUTPLAY DİGİTAL YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ. tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

            Kişisel verileriniz, “Demirlibahçe Mah. Doğanbahçesi Sok. No:65 İç Kapı No:2 Mamak/ANKARA” adresinde mukim, Dikimevi Vergi Dairesi 2380776535 >nolu vergi mükellefi  OUTPLAY DİGİTAL YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ olarak; veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

MADDE 4 – KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ, İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; ŞİRKET  tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde Şirket'in ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaat hukuki sebeplerine ve sağlamanız halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır. 

Bu amaçla C4GAME platform üzerinden vereceği hizmet dolayısıyla bazı kişisel bilgilerinizi üyelik işlemi sırasında (Kimlik Bilgisi; Ad, Soyad, Kullanıcı adı, İletişim Bilgisi; e-posta, telefon, İşlem Güvenliği ve Pazarlama Bilgisi; Alışveriş geçmişi bilgileri, çerez kayıtları, IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri, konum vb.) talep etmektedir.  Bu kapsamda kullanıcının kendisi tarafından verilebilmekte olan veriler elektronik ortamdan toplanmaktadır ve bu kişisel veriler işlenmektedir. 

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

MADDE 5 – KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

 

Toplanan kişisel verileriniz, ilgili tüm mevzuatlardaki hükümler ve 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları dahilinde Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan “Amaçlar” kapsamında hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

MADDE 6 – KVK KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN AÇIK RIZA OLMAKSIZIN İŞLEYEBİLECEĞİ HALLER


        6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın Kişisel verileriniz işlenebilir. Şöyleki;
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

MADDE 7 – KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu “Demirlibahçe Mah. Doğanbahçesi Sok. No:65 İç Kapı No:2 Mamak/ANKARA” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya Şirketimize ait olan C4GAME’in hizmet sunmuş olduğu platformda (https://c4game.net/) “İletişim” sekmesinden bulunan “İstek,Şikayet,Öneri”ye ilişkin iletişim formundan veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda  [email protected] mail adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

 

Şirket tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın,  https://c4game.net/ internet sitesine veya sisteme yapılan siber saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda herhangi bir hukuki ve / veya cezai sorumluluğu olmayacağını beyan eder. Kullanıcı C4GAME’in sitesinde yayınlamış olduğu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması metnini okuyup kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Herhangi bir kullanıcının hukuki/fiili ehliyet durumunu bilemeyeceğimizden, çocukların ve diğer reşit olmayan kişilerin kullanımları, bilgileri ve bunların işlenme-işlemleri hususunda sorumluluk kanuni temsilcilerine ait olup kişisel verilerine ilişkin haklarını da kanuni temsilcileri marifetiyle kullanabilirler.