Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR VE SÖZLEŞMENİN ONAYI

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, OUTPLAY DİGİTAL YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ (ŞİRKET olarak anılacaktır) tarafından C4GAME adıyla https://c4game.net/ (PLATFORM olarak anılacaktır)  internet adresinde işletilen platforma internet yoluyla veya mobil olarak erişen, platformda yer alan bilgileri kullanan ve paylaşan, bu bilgilere dayalı olarak işlem yapan gerçek veya tüzel kişi/kişilerle(KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile ŞİRKET arasında, üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

 

KULLANICILAR, C4GAME tarafından platformda sunulan hizmetlerden ve uygulamalardan yararlanmak amacıyla elektronik ortamda verilen onayla üye olmakla bu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarını ve bütün hükümlerini kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

 

İşbu sözleşme, sizinle, İncek Mah. Türkan Şoray Cad. Aliağa İş Merkezi No:2/2 Gölbaşı/ANKARA adresinde yerleşik OUTPLAY DİGİTAL YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ (ŞİRKET) arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenden haberdar olduğunuzu ve sözleşmede yer alan hüküm ve şartları kabul etmektesiniz. 

 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Platform’da sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, platform içinde yer alan, kullanım kurallarını ve Hizmet'lere ilişkin olarak https://c4game.net/ tarafından açıklanan her türlü usul, kural ve beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen usul, kural ve beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 3 – KULLANICI VE HİZMET KULLANIM ŞARTLARI

Kullanıcı tarafından üye olma işlemi, platformun ilgili bölümünde belirtilen gerekli bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve C4GAME tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Kullanıcı işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

MADDE 4 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Platformda sunulan hizmetlerden faydalanırken ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Platformda belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince, Kullanıcı veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, https://c4game.net/'in Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Aydınlatma Metni” gereğince sahip olduğu kullanıcı/kullanıcılara ait bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple https://c4game.net/’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Kullanıcı'ların https://c4game.net/ tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden https://c4game.net/’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

 

 1. Kullanıcı/Kullanıcılar, https://c4game.net/’in yazılı onayı olmadan, Kullanım Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

 

 1. https://c4game.net/, kullanıcıların platformda listelenmesine yer verilen oyunların açıklamalarına, oyunlar için gerekli sistem özelliklerine, kullanıcı yorumlarına ulaşılmasını ve platformda yer verilen oyunların SATICILAR (Oyun satışını yapmakta olan platformlar) tarafından umuma sunulan satış fiyatlarının karşılaştırılmasının yapılmasını sağlayacaktır.

 

 1. https://c4game.net/, kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabileceği gibi ek hizmetler de sunabilir. https://c4game.net/ tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalar ve/veya eklenen yeni hizmetler https://c4game.net/ tarafından, ilgili hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından kullanıcılara duyurulur.

 

 1. https://c4game.net/ sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve platformu kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcıların, platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

 

 1.  Her Kullanıcı, https://c4game.net/’in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan oyunların resimleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri vb. hususları hukuka aykırı bir şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla https://c4game.net/ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. https://c4game.net/, Kullanıcının Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak platform üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 2. https://c4game.net/, platformda sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; işbu içerikleri Kullanıcılar ve paltformu kullananlar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. https://c4game.net/, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

 

 1. https://c4game.net/, Kullanıcılar arasında platform üzerinden gerçekleşen ve platformun işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi'ne ve/veya platfromun genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve C4GAME tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların, yorumların, içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; https://c4game.net/, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcıyı üyelik kaydında belirtmiş olduğu iletişim bilgileri vasıtasıyla uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

 

 

 1. https://c4game.net/, platformda yer alan Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

 

 1. Kullanıcılar; platform üzerinden fiyat kıyaslaması yapılan ve erişim verilen oyunların satışının gerçekleşeceği Satıcılara ait platformlardan, Satıcılar tarafından satışa arz edilen ürün/ürünler ve/veya yayınlanan içerik/içeriklerden dolayı https://c4game.net/’in, C4GAME çalışanlarının ve yöneticilerinin ve şirketin hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 1. C4GAME https://c4game.net/ platformu vasıtasıyla kullanıcılara platformda yer alan oyunlar hakkında ücretsiz bir bilgi servisi sağlamaktadır. Ancak Kullanıcılar tarafından oyun satın alımı veya diğer işlemler öncesi ürünle ilgili geçerli bilgi her zaman için ilgili SATICININ platformundan alınmalıdır. https://c4game.net/’te verilen bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemler sonucu meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı yukarıda ifade etmiş  olduğumuz neden dolayısıyla https://c4game.net/ sorumlu tutulamaz.

 

 1. Kullanıcılar; platforma üye olarak C4GAME’in bilgilendirme amaçlı e-posta göndermesini kabul eder. Platformda yer verilen oyunlara yorum yazan Kullanıcı'ların e-posta adreslerinin ve/veya içeriklerinin kullanım hakkı https://c4game.net/’te saklı olup Kullanıcı, https://c4game.net/’ten e-posta almayı kabul etmiş sayılmaktadır.

 

MADDE 5 – ÜYELİKTEN ÇIKARMA

Aşağıda belirtilen durumlarda, herhangi bir uyarıya gerek olmaksızın KULLANICILAR'ın üyeliği, ŞİRKET'in takdirinde olmak üzere geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir. Üyeliğin ŞİRKET tarafından sona erdirilmesi halinde KULLANICILAR hizmetlerimizden yararlanamayacaklardır.

1-  Bu Sözleşmede düzenleme altına alınan hükümlere aykırı davranışlar halinde,

2-  KULLANICILAR tarafından verilen bilgilerin tahkik ve tasdik edilememesi halinde,

3-  KULLANICILAR'ın platform içerisindeki davranışlarının ŞİRKET ve/veya diğer KULLANICILAR da dahil olmak üzere üçüncü kişiler bakımından bir hukuki sorumluluk doğurması veya doğuracak olması halinde.

 

MADDE 6 – SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

 

https://c4game.net/, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, platformda ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

MADDE 7 – MÜCBİR SEBEPLER

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, C4GAME, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, https://c4game.net/ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için https://c4game.net/'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, satıcı platformlarında yaşanan problemler ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve https://c4game.net/’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

MADDE 8 – SORUMLULUK KISITLAMASI

 

https://c4game.net/ platformu, 5651 Sayılı Yasanın 2. Maddenin 1. Fıkrasının “f” bendi gereğince içerik sağlayıcı sıfatına sahip değildir. Platformda yer alan oyun fiyat kıyaslamaları vb. hiçbir bilgi ve ürün https://c4game.net/ tarafından üretilmemiş ve ürün tanıtım içeriğine hiçbir müdahalede bulunulmamıştır.

Fiyat kıyaslaması yapılan oyunların kalitesi, güvenirliliği veya yasallığı konusunda ŞİRKET veya c4game.net tarafından herhangi bir kontrol yapılmaz. Ayrıca sergilenen ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu veya tanılığı, ŞİRKET garantisinde değildir. ŞİRKET hiçbir şart altında eksik bilgiden dolayı hiçbir isim veya gerekçe altında sorumlu tutulamaz.

 

https://c4game.net/ platformu içerisinde yer alan, oyunlara ilişkin fiyatlar, tanıtım içerikleri ve bilgiler ürünün satışa sunulduğu web siteleri tarafından umuma sunulmuş bilgiler olup, sunulan bilgiler "arama optimizasyonu" ile https://c4game.net/ platformunda görüntülenmektedir. Bu nedenle https://c4game.net/ platformu fiyat karşılaştırması yapılan oyunların bulunduğu web sitesi ve mağazalarının vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu araştırmaz ve Kullanıcı'larına bu yönde garanti vermez. Oyunların bulunduğu ve yönlendirme yapılan platformların varlığı ve verdikleri hizmetlerin tüketici ve mevcut kanunlara uygunluğunu araştırmaz, platformda görüntülenen verileri Kullanıcı'lara reklam ve pazarlama amaçlı sunmaz. Bu durum hakkında ayrıca işbu sözleşmenin 4. Maddesi kapsamında bilgilendirmeye yer verilmiş olup ilgili bölümde “Kullanıcılar tarafından oyun satın alımı veya diğer işlemler öncesi ürünle ilgili geçerli bilgi her zaman için ilgili SATICININ platformundan alınmalıdır.” uyarısına yer verilmiştir.

Kullanıcı ile Satıcı Platform arasında gerçekleşen işlemler ile ŞİRKET'in doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmaması nedeniyle, KULLANICI, bu işlemler sonucu doğabilecek anlaşmazlıklar ve bu anlaşmazlıkların yol açacağı, bilinen veya bilinmeyen, şüpheli veya şüphesiz, ifşa edilmiş veya edilmemiş, iddia, talep ve/veya hasarlardan ve C4GAME tarafından öngörülemeyen sistemsel arıza/hata hallerinde yine kendisine karşı kusur iddia edilemeyecek şekilde “arama optimizasyonu”nda yaşanacak istenmeyen problemler dolayısıyla yaşanacak benzer durumlarda da; ŞİRKETİ, temsilcilerini ve çalışanlarını sorumlu tutmamayı, herhangi bir isim veya gerekçe altında tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yönelecek her türlü talepten muaf tutmayı platforma üye olarak ve bu SÖZLEŞMEYİ onaylayarak peşinen kabul ve beyan eder.

 

MADDE 9 - GİZLİLİK

ŞİRKET, Kullanıcı profili dahilindeki tüm bilgileri ancak “Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”nde belirtilen koşullara uygun olarak kullanabilir veya dağıtabilir. Platforma ait ““Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Aydınlatma Metni” ni ……………………. bu linke basarak inceleyebilirsiniz.

MADDE 10 – C4GAME AİT FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

 1. c4game.net’in tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları (bundan böyle "C4GAME’in Telif Haklarına Tabi Çalışmalar" olarak anılacaktır) c4game.net’e aittir ve/veya c4game.net tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.

 

 1. Kullanıcı'lar, hizmetleri, c4game.net bilgilerini ve c4game.net'in Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin ve c4game.net’in uğradıkları zararları ve/veya bu zararlardan dolayı c4game.net’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere, karşılamakla yükümlü olacaklardır.

 

 1. Kullanıcılar, c4game.net’in Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

 

 1. c4game.net, hizmetleri, bilgileri, c4game.net’in Telif Haklarına Tabi Çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

 

 1. c4game.net markası tescilli marka olup her türlü kullanımı ilgili yasal mevzuat çerçevesinde saklıdır.

 

 1.  c4game.net’te yer alan bütün oyunların hakları ilgili firmalara aittir. c4game.net oyunlara ilişkin içeriği oluştururken diğer taraflara ait fikri mülkiyet haklarını gözetir ve bu tür içerikleri kullanmaz, yayınlamaz.

 

 1. Değişik teknik tedbirlere rağmen c4game.net’te yayınlanan bir içerikle ilgili herhangi bir fikri mülkiyet hakkı ihlali olduğu düşünülen durumlarda platformun “iletişim” bölümünde yer alan [email protected] mail adresinden veya aynı bölümde yer alan istek,şikayet,öneri bölümünden ilgili bölümleri doldurarak veya sözleşmede belirtilen şirket adresine bilgi verilmelidir.  c4game.net derhal gerekli incelemeyi ve uygun düzenlemeyi yapmayı taahhüt eder.

 

 

MADDE 11 – UYUŞMAZLIK HALİNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 12 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, süresiz olarak düzenlenmiştir.  c4game.net herhangi bir süre tayinine gerek olmaksızın istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.  c4game.net, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmes'ni ve/veya platform içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle,  c4game.net'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır,

 

a) Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, platform işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

b) Site dahilinde bulunan verileri izinsiz olarak çoğaltması, kopyalaması, dağıtması ve işlemesi,

c) Kullanıcının diğer Kullanıcı ve/veya Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya hak sahiplerinin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.